Vanaf 1 januari jl. heet de Inspectie SZW nu Nederlandse Arbeidsinspectie

Per 1 januari 2022 is de naam van de Inspectie SZW veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Vanaf 1 januari 2022 is de naam opnieuw gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe naam van de website is nlarbeidsinspectie.nl

De Nederlandse Arbeidsinspectie kent de volgende directies:

  • Werk en Inkomen
  • Arbeidsmarktfraude
  • Arbeidsomstandigheden
  • Major Hazard Control
  • Opsporing
  • Analyse, Programmering en Signalering (APS)
  • Inspectieondersteuning & Informatiehuishouding: onder meer opleggen en innen van bestuurlijke boetes en dwangsommen.

De inspecteurs zijn vaak ook buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit houdt in dat door de inspecteurs voor een aantal strafbare feiten ook proces-verbaal kan worden opgemaakt.

De Directie Werk en Inkomen houdt systeemgericht toezicht op het uitvoeringsstelsel van de sociale zekerheidswetten, zoals de uitvoering van wettelijke taken door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeentelijke sociale diensten (GSD’s) en het inlichtingenbureau (IB).

De Directie Arbeidsmarktfraude houdt toezicht op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Dit houdt in dat aan de werkgever die een vreemdeling arbeid laat verrichten zonder voor hem in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning een boete kan worden opgelegd. Vaak gaat het dan om illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

Verder houdt de Directie Arbeidsmarktfraude toezicht op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (ter bestrijding van ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude).

De Directie Opsporing is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving met betrekking tot arbeidsmarktfraude, arbeidsuitbuiting, (georganiseerde) uitkeringsfraude en fraude met arbeidsgerelateerde subsidies.

Bronvermelding: VE RE FI

Staatscourant 2021, 48295 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Andere interessante artikelen